Medezeggenschapsraad

Aan de school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Daarin zitten 2 ouders en 2 personeelsleden. De MR heeft een controlerende taak t.a.v. beleidsvorming op school. De taken en bevoegdheden zijn wettelijk geregeld en voor onze school mede vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De MR heeft een aantal rechten, zoals informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. Voor uiteenlopende zaken wordt advies dan wel instemming gevraagd aan de MR. Soms ligt dat op het terrein van het personeel, soms betreft het zaken met een direct belang voor ouders en kinderen.

Binnen Morgenwijzer is er voor alle scholen ook nog een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR zitten van een aantal scholen vertegenwoordigers van zowel de ouder- als de teamgeledingen. De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten scholen. Het postadres van de MR is het adres van de school. Er kan ook gemaild worden, naar mr.jena@morgenwijzer.nl

Het staat alle ouders vrij om onze vergaderingen, die op school plaatsvinden, bij te wonen. Dit moet wel van te voren bij de voorzitter gemeld worden. Het vergaderschema voor het hele schoolseizoen is in de jaarkalender opgenomen. Nadat de notulen zijn gemaakt worden deze op de boekenplank van de MR in het ouderportaal geplaatst.

Informatie voor nieuwe ouders

Onze school is een leef- en werkgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen en ouders samenwerken om de kinderen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.